Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สถิติข้อมูลการบริการ
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายพิทยา คุ่มเคี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าบอน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายธานินทร์ บัวชุม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายอุเทน ศักดิ์แก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
Responsive image
นางอาทิติยา ศักดิ์แก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางจุรีย์ สงนวล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวพัชรี เยาว์นุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวศิริวรรณ หนูเสน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นางอรวรรณ พราหมณ์วงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
จ.อ.สัญญา จันทรภาพ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
Responsive image
นายสุรินทร์ พรหมมา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางกาญจนา มณีโชติ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางสาวเฉลิมขวัญ กูลศิริศรีตระกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางพิรมณฑน์ญา คุ่มเคี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
ว่าที่ร.ต.คชภัค รามสวัสดิ์
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสาวภุมรี มากนคร
ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน
Responsive image
นายสนิท ภูนุชอภัย
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายดรุณ สุทธิโพธิ์
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายอนันต์ บุญราม
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายสมนึก บัวชุม
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นางสาวกฤษณา วงษ์บุญ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวหทัยรัตน์ สุวรรณรัตน์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวทรายขวัญ แซ่อุ้ย
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวสิรินยา ราชพลสิทธิ์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายพิภพ เพชรรัตน์
คนงานทั่วไป
Responsive image
น.ส.เพชรรัตน์ สะชะนะพันธ์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวเกศรินทร์ อินทร์ขุนจิต
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายประยงค์ สุวรรณฤกษ์
นักการภารโรง
Responsive image
นายชำนาญ รามสวัสดิ์
ยาม
Responsive image
นายกิตติพงศ์ หนูคล้าย
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายธารา ไชยถาวร
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
Responsive image
นายธีรศักดิ์ เกื้อเส้ง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th