Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สถิติข้อมูลการบริการ
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 พ.ย. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน พรบ.การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
05 พ.ย. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน กฎหมายจัดตั้ง อบต.
05 พ.ย. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล
05 พ.ย. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน กฎหมายจัดตั้ง กทม
05 พ.ย. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน กฎหมายจัดตั้ง พัทยา
05 พ.ย. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน แผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม
05 พ.ย. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
05 พ.ย. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น พศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ10
05 พ.ย. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
05 พ.ย. 2563 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th