Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สถิติข้อมูลการบริการ
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายอภินันท์ คงปราบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายจรูญ อุทัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายพิทยา คุ่มเคี่ยม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
Responsive image
Responsive image
นายปราโมทย์ ฉ้วนกลิ่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายธนพงศ์ แสงจง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นางภาวนา แปะดำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายวราวุธ มณีรัตนโชติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายบรรจบ ฉ้วนกลิ่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสวน คงแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายกันตวิชญ์ ชูศรีสงคราม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายกิตติศักดิ์ เช้านก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายสมเศียร สมมุติจิต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายอำนวย มณีนิล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายชานนท์ เกตุมาก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายอภินันท์ คงปราบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายวิเริง พรหมทองรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายธันยบูรณ์ บูรณะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายคมสันต์ ใหม่สวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายสุชีพ แข็งกล้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นางสาวรัตนาภรณ์ มณีนิล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายประดิษฐ์ ชาตรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
Responsive image
นายจรูญ อุทัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
Responsive image
Responsive image
นายวิรัช ทองหนูนุ้ย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th