Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอ... (06 ก.พ. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (06 ก.พ. 2560)  
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (04 ต.ค. 2559)  
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (29 ก.ย. 2559)
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2559 (27 มิ.ย. 2559)
รับ (โอน)ย้าย พนักงานส่วนตำบล (24 มิ.ย. 2559)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (24 พ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน (29 มี.ค. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (21 ม.ค. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (21 ม.ค. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (18 ม.ค. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (19 พ.ย. 2558)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จั... (16 ก.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่องการใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่ง... (17 ส.ค. 2558)
คู่มือสำหรับประชาชน ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (23 ก.ค. 2558)
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) (23 ก.ค. 2558)
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) (23 ก.ค. 2558)
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) (23 ก.ค. 2558)
ASEAN กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (16 มิ.ย. 2558)
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (16 มิ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขุดฝ้งกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 8 (21 ก.ค. 2560)  
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 (11 ก.ค. 2560)  
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (19 มิ.ย. 2560)  
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 (05 พ.ค. 2560)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 (05 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (01 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (01 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (19 เม.ย. 2560)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 (07 เม.ย. 2560)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 (07 เม.ย. 2560)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 (07 เม.ย. 2560)
ประกาศประมูลจ้่างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนด้วยระบ... (04 เม.ย. 2560)
ประกาศประมูลจ้่างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนด้วยระบ... (04 เม.ย. 2560)
ประกาศประมูลจ้่างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนด้วยระบ... (04 เม.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบปรประมาณจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศพด.บ้านป่าบอนต่ำ (07 มี.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบปรประมาณจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศพด.บ้านป่าบอนต่ำ (07 มี.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบปรประมาณจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศพด.บ้านป่าบอนต่ำ (07 มี.ค. 2560)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (06 มี.ค. 2560)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (06 มี.ค. 2560)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (06 มี.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th